SELSKABET TIL STØTTE FOR PAKISTANS KIRKE
Selskabets Love PDF Udskriv Email

§1.
Selskabets navn er: Selskabet til støtte for Pakistans Kirke (Church of Pakistan).

§2.
Selskabets formål er:
1) på folkekirkelig grund at arbejde for evangeliets forkyndelse blandt Pakistans befolkning.
2) i Danmark at bidrage til en teologisk gennemarbejdning af de problemer, som evangeliets forkyndelse blandt muslimer rejser, og dermed bidrage til den aktuelle debat om forholdet mellem kristendom og islam.
Dette formål søges virkeliggjort igennem et samarbejde med og ved en økonomisk støtte til den selvstyrende Pakistans Kirke (Church of Pakistan) som en fortsættelse af det arbejde, som begyndende med Teltmissionen og Dansk Pathan Mission videreførtes af Pakistans Lutherske Kirke (P. L. C.).
Desuden udgives et blad om Pakistans Kirke og selskabets arbejde. I bladet tages aktuelle emner om kristendom og islam op igennem boganmeldelser og selvstændige artikler. Den teologiske refleksion, som selskabet er forpligtet på, kommer i særlig grad til udtryk i ”Støtteselskabets” årlige temanummer.

§3.
Selskabets øverste myndighed er landsmødet, ved hvilket alle fremmødte medlemmer, der har været medlemmer i mindst et halvt år, har stemmeret.
Ordinært landsmøde vil være at afholde under selskabets årsmøde, der normalt finder sted om efteråret.
Ekstraordinært landsmøde kan med én måneds varsel sammenkaldes af bestyrelsen eller på begæring af mindst 25 støttemedlemmer.

§4.
a. Selskabet ledes af en bestyrelse på mindst 6 medlemmer. Hvert år afgår skiftevis 4 og 3 medlemmer, første gang efter lodtrækning. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen kan konstituere sig med indtil 2 konsultative medlemmer, hvis mandater vil være at bekræfte eller afkræfte ved førstkommende landsmøde.
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer: Formand, næstformand og kasserer, samt udpeger i eller uden for sin midte en sekretær og en eller flere redaktører.
Sidstnævnte redigerer og står til ansvar for det af selskabet udgivne medlemsblad.
Landsmødet vælger 2 revisorer til at foretage revision af selskabets regnskab.
b. Den daglige ledelse varetages af et forretningsudvalg, bestående af formand, næstformand og kasserer. Forretningsudvalget kan, hvis det ønsker det, supplere sig med yderligere et medlem fra bestyrelsen. Større sager og sager af principiel betydning forelægges den samlede bestyrelse til afgørelse.
Bestyrelsen og forretningsudvalget træffer deres afgørelser ved almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§5.
Bestyrelsen holder møde mindst 2 gange årligt og i øvrigt så ofte som formanden eller to af bestyrelsens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. Indkaldelse til bestyrelsesmøde sker skriftligt og normalt med 8 dages varsel.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Over det på bestyrelsens møder passerede, udfærdiger sekretæren et referat, der udsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer til accept eller indsigelse inden 8 dage.

§6.
Årsmødet indkaldes med mindst én måneds varsel ved bekendtgørelse i selskabets blad samt ved annonce i dagspressen. Årsmødets program indeholder foredrag og en gudstjeneste.
Ved landsmødet vil følgende være at foretage:
1) Formanden aflægger beretning
2) Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
3) Der foretages valg til bestyrelsen
4) Der foretages valg af revisorer

§7.
Som medlem betragtes enhver, der personligt yder bidrag til selskabets arbejde. Medlemmerne hæfter ikke for selskabets handlinger og har ikke noget økonomisk ansvar enkeltvis eller in solidum.

§8.
Bestyrelsen er sammensat som nævnt ovenfor i §4. Enhver ved landsmødet stemmeberettiget er valgbar.
Alle medlemmer kan give forslag til bestyrelsesmedlemmer. – Forslag skal, for at komme i betragtning ved landsmødet, være bestyrelsen i hænde senest 1. maj.
Bestyrelsen udsender de indkomne forslag til samtlige medlemmer senest én måned før landsmødet. De ledige bestyrelsesposter besættes på landsmødet ved simpelt stemmeflertal.
Bestyrelsen er forpligtet til at foreslå emner til nyvalg eller genvalg, såfremt andre forslag ikke er fremkommet.

§9.
De fornødne midler til selskabets arbejde tilvejebringes ved bidrag, gaver og kirkekollekter, overskud på bladet, indsamlinger ved møder, basarer o. lign. Kassereren er bemyndiget til at modtage og kvittere for bidrag af enhver art til selskabet samt til efter forretningsudvalgets anvisning at betale udgifter, der vedrører selskabet, samt til at overføre midler i overensstemmelse med selskabets formålsparagraf.

§10.
Ændringer i disse love skal besluttes på et ordinært eller ekstraordinært landsmøde. Ændringsforslag til behandling på ordinært landsmøde skal indsendes til bestyrelsen inden 1. maj. Forslagene behandles på et bestyrelsesmøde og udsendes skriftligt til samtlige medlemmer senest én måned før landsmødet. På dette forelægges ændringerne til vedtagelse eller forkastelse. Vedtagelse kræver 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
Til ophævelse af selskabet eller ændringer i formålsparagraffen kræves ¾ majoritet på 2 landsmøder med mindst én måneds mellemrum. I andre tilfælde kan bestyrelsen, hvis den finder det formålstjenligt, forlange et forslag under §10 udsendt til skriftlig afstemning blandt samtlige medlemmer. Også i sådant tilfælde kræver vedtagelse 2/3 majoritet af de afgivne stemmer.
I tilfælde af selskabets ophævelse tilfalder ikke-båndlagte midler og aktiver ”Church of Pakistan”, til evangeliserende arbejde blandt pathanerne.


Vedtaget på landsmøder den 14. september 1974 i Odense, den 6. september 1975 på Unge Hjems Højskole, 17. september 1994 på Liselund, Slagelse, samt 17. september 2005 og 16. september 2006 på Løgumkloster Refugium.